CÔNG TY CỔ PHẦN CAFICO VIỆT NAMCÔNG TY CỔ PHẦN CAFICO VIỆT NAM

BAN ĐIỀU HÀNH

  1. Ông Nguyễn Quang Tuyến
    Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cafico Việt Nam
  2. Nguyễn Nhật Quỳnh Liên
    Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cafico Việt Nam
    Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cafico Việt Nam
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!